View full version: ซื้อขายนก ฟินซ์ (Goudian Finch)
1
  1. ขายนกซีบร้า
  2. ขายนกซีบ้าเกือบ30ตัวและกรงอีก8กรง.3000ถ้วน
  3. ฟินซ์7สี
  4. ขายฟินซ์เจ็ดสี 6 ตัว
  5. ***** ขายนกฟินซ์เจ็ดสี *****
  6. ขายฟินซ์7สี สีสูง และสปิท
  7. ขาย 7 สี เพศผู้ พร้อมทำ
  8. ขายนกฟินซ์เหลือง ไดรูท อายุ4เดือน กำลังถ่ายขนใกล้เต็ม 4 ตัวเป็นพี่น้องกัน อีก1 ค