For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
รูปร่างของนกกระตั้วและความแข็งแรงของจะงอยปาก

รูปร่างของนกกระตั้วและความแข็งแรงของจะงอยปาก

หากนกกระตั้วใช้จะงอยปากจิกที่แขนของคุณ  จะทำให้เกิดรอยมากถึง 3 รอยในครั้งเดียว ซึ่ง 2 จุดแรกเกิดจากจะงอยปากล่าง และจะงอยปากบนอีก 1 จุด และนกกระตั้วยังมีแรงกัดมากๆด้วย ถ้าพูดถึงนกแก้ว นกแก้วจะใช้จะงอยปากเหมือนกันนกกระตั้ว แต่จะซุกซนน้อยกว่า ปากของนกกระตั้วนั้นแข็งแรงมาก สามารถกัดจานพลาสติกได้และยังสามารถทำให้ราวเกาะหักเป็นท่อนๆ ขาดออกจากกันได้อีก  ถือเป็นนกที่มีปากแข็งแรงมาก นอกจากนี้ยังสามารถ งอ กรงของมันได้อีก และสามารถเปิดกรงเองได้ ดังนั้นกรงที่ใช่ขังนกกระตั้วนั้นต้องแข็งแรงจริงๆ และมีความปลอดภัย การเลือกข้อกรงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้นจึงต้องเลือกให้ดีๆ ประตูกรงที่สามารถเลื่อนขึ้น ลง ได้ แนะนำให้อย่าใช้นะคะ เดี๋ยวนกจะเปิดเองได้  และประตูกรงอาจจะเลื่อนลงมากระแทกทำให้หัสข้อนกกระตั้วเกิดอันตรายได้

นอกจากความแข็งแรงของนกกระตั้วยังมีความฉลาดและคล่องแคล่วมาก ดังนั้นกรงทั่วๆไปที่วางขายตามท้องตลาดจึงไม่น่าใช้เท่าไหร่ เพราะมันต้องแข็งแรงกว่านั้น  ควรเพิ่มอุปกรณ์พิเศษลงไปด้วย เช่น คลิปสปริง เพื่อให้นกไม่หนีออกจากกรงเมื่อเราไม่อยู่บ้านค่ะ

Top Mobile Apps
Mobile Apps